Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Begripsomschrijvingen
 1. Registratie: het online invullen van de vereiste velden, inclusief het accepteren van de Algemene voorwaarden en Privacy statement.
 2. Aanvaarding: de acceptatie van de Gebruiker door Clubs Social Media. Van de acceptatie zal de Gebruiker via e-mail op de hoogte worden gesteld.
 3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 4. Dienst: Het aanbieden van een platform door Clubs Social Media waarop Gebruikers een Club kunnen oprichten met betrekking tot hun hobby of interesse, dan wel lid kunnen worden van al bestaande Clubs. Clubs Social Media faciliteert via dit platform het proces van oprichten en beheren van Clubs en het lid worden ervan.
 5. E-mailadres: een op naam van Gebruiker ter beschikking gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden. Het invoeren van het e-mailadres in combinatie met een wachtwoord geeft recht op gebruik van de Dienst.
 6. Club: Een afzonderlijke groep Gebruikers (minimaal 1) rondom een hobby of interesse. Deze groepen zijn verdeeld over een aantal hoofd- en subrubrieken.
 7. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst voor de Dienst wordt gesloten.
 8. Nickname: De door de Gebruiker gekozen alfanummerieke benaming waarmee Gebruiker zich heeft aangemeld bij Clubs. Clubs Social Media behoudt zich het recht voor een opgegeven Nickname te weigeren.
 9. Gedragsregels: de door Clubs Social Media gehanteerde gedragsregels waaraan de Gebruiker zich dient te conformeren.
 10. Internet: een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en infrastructurele telecommunicatievoorzieningen.
 11. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Clubs Social Media en een Gebruiker.
 12. Wachtwoord: een door de Gebruiker te kiezen combinatie van letters, cijfers en / of leestekens waarmee toegang tot de Dienst kan worden verkregen.
 13. Clubs Social Media biedt het platform Clubs aan Gebruikers.
Terug naar boven

Artikel 2 / Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Clubs Social Media tot stand zijn gekomen en door Clubs Social Media als zodanig zijn aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Gebruiker worden door Clubs Social Media uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Clubs Social Media heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden op de site of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
Terug naar boven

Artikel 3 / Totstandkoming van een Overeenkomst
 1. Een Overeenkomst komt tot stand na Aanmelding en de ontvangst van de e-mail van Clubs Social Media waarbij Aanvaarding plaatsvindt.
 2. Clubs Social Media heeft het recht een Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is Clubs Social Media niet verplicht een verklaring te geven.
 3. Clubs Social Media is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Terug naar boven

Artikel 4 / Verplichtingen en rechten van Clubs Social Media
 1. Clubs Social Media zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. Clubs Social Media verleent Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst binnen de door Clubs Social Media aan te geven beperkingen, zoals nader omschreven in de door Clubs Social Media beschikbaar gestelde informatie en deze Algemene Voorwaarden.
 2. Clubs Social Media garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst of dat het bijbehorende e-mail verkeer altijd goed kan worden afgewikkeld. De Dienst is naar haar aard niet storingsvrij. Omstandigheden die de levering van de Dienst kunnen verhinderen zijn: storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, afsluiten van de Aansluiting door de telecommunicatie-aanbieder waardoor niet in gebeld kan worden, uitval van elektriciteit en storingen in de Dienst.
 3. Een storing in de Dienst wordt opgeheven door Clubs Social Media voor zover het niet een storing in de telefoondienst van de telecommunicatie-aanbieder of in de apparatuur en / of in de programmatuur van Gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreft.
 4. Clubs Social Media is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruikers.
 5. Clubs Social Media behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een club op te heffen of te blokkeren.
Terug naar boven

Artikel 5 / Verplichtingen van de Gebruiker
 1. De Nickname en het Wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Nickname en / of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Nickname blijft eigendom van Clubs Social Media na beëindiging van de Dienst.
 2. Clubs Social Media is bevoegd het Wachtwoord en de Nickname te veranderen, indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.
 3. Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Dienst de toepasselijke wettelijke regels en de door Clubs Social Media vastgestelde Gedragsregels in acht te nemen.
 4. In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, zal elke Gebruiker zich in elk geval onthouden van:
  1. Het plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. Het beledigen, stalken, op ongepaste wijze benaderen en/of anderszins lastig vallen van andere Gebruikers;
  3. Het benaderen van andere Gebruikers met commerciële motieven, zonder voorgaande toestemming door Clubs Social Media zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen
  4. Het plaatsen van reclame, zonder voorgaande toestemming door Clubs Social Media;
  5. Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van informatie;
  6. Het onoorbaar gebruik van de functionaliteiten van de Dienst met als doel zichzelf of anderen onevenredig te bevoordelen;
  7. Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clubs Social Media commerciële activiteiten zijn gemoeid, anderszins strafbaar of onrechtmatig handelen.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Dienst aan andere Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beënvloeden.
 6. Clubs Social Media heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken indien de Gebruiker ter zake van de Dienst een verplichting jegens Clubs Social Media niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Clubs Social Media zal de Gebruiker hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Clubs Social Media kan worden verlangd.
 7. Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien de Gebruiker binnen een door Clubs Social Media gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.
 8. Schade aan Clubs Social Media of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op de desbetreffende Gebruiker verhaald worden.
Terug naar boven

Artikel 6 / Intellectuele eigendomsrechten
 1. Clubs Social Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door Gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Clubs Social Media voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Clubs Social Media verkrijgt om niet een onbeperkt gebruiksrecht op alle informatie die in het kader van de Dienst door Gebruikers op de website van Clubs wordt geplaatst.
 3. Je staat er tegenover Clubs voor in dat je compleet rechthebbende bent ten aanzien van gegevens, bestanden en/of materialen en dat je compleet gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je stelt Clubs (plus al haar gelieërde bedrijven en personen) vrij van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Clubs gemaakte kosten en geleden schade die hiermee te maken hebben zullen door jou worden vergoed. Door gegevens, bestanden en/of materialen ter beschikking te stellen aan Clubs, sta je ervoor in dat:
  1. Je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Clubs de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
  2. De bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig zijn richting derden of Clubs, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website;
  3. Je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
  4. Clubs niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
  5. Je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.
Terug naar boven

Artikel 7 / Aansprakelijkheid van Clubs Social Media
 1. Clubs Social Media is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van Clubs Social Media bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, is Clubs Social Media nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruikers lijden die samenhangt met de informatie die door Gebruikers op de website van Clubs is geplaatst.
 3. Gebruiker vrijwaart Clubs Social Media tegen aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst en / of het Internet door Gebruiker. Hieronder wordt mede begrepen schade die derden lijden die samenhangt met de informatie die door Gebruiker op de website van Clubs is geplaatst.
 4. Clubs Social Media is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beveiliging van de door de Gebruiker op de systemen van Clubs Social Media opgeslagen gegevens.
 5. Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden ('Content van derden') en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Clubs Social Media deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Clubs Social Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
Terug naar boven

Artikel 8 / Vergoeding en Betaling
 1. Tenzij anders bepaald door Clubs Social Media, is Gebruiker voor de Dienst vergoedingen verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien in overeenstemming met de Overeenkomst gewijzigde tarieven.
 2. De verschuldigde vergoedingen zullen op overeengekomen wijze in rekening worden gebracht bij Gebruiker.
Terug naar boven

Artikel 9 / Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 1. Clubs Social Media houdt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 2. Indien Gebruiker niet handelt conform deze algemene voorwaarden, behoudt Clubs Social Media zich het recht voor, in afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd met nog eens 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 1 maand voor het einde van de lopende contractsperiode.
Terug naar boven

Artikel 10 / Slotbepalingen
 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's Gravenhage.
 3. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
Terug naar boven